jQuery UI Tabs – Default functionality

Vivim envoltats d’imatges, telèfon mòbil, videojoc, televisor, ordinador…, envaeixen la nostra quotidianitat. L’audiovisual és part de les nostres vides, l’entrada d’aquests agents de canvi social a l’escola es mou a un ritme lent.
Ha arribant el moment d’apostar per oferir als nostres joves, a la societat, les armes que desxifren els codis mediàtics que els permetrà posseir els elements que desentranyen d’una manera crítica els missatges enviats pels mitjans i les imatges. Només ho aconseguirem mitjançant l’educació.
Cal obrir l’educació a la realitat actual, al Segle de la Imatge. La MiCe vol aportar un gra de sorra a l’obertura educativa. Conèixer com es treballa en el món, com es planteja aquesta educació és enfrontar-nos al repte d’una nova manera d’encarar un ensenyament cada dia més democràtic i unl’abast de tots.
Les pel·lícules educatives o realitzades en un entorn d’aprenentatge, les xerrades i tallers que anem a gaudir en la MiCe ens ajudaran a encaminar els nostres objectius educatius i ens mostrarà un ventall intercultural realitzat pels joves que poques vegades es pot veure reunit en una mostra. Un festival, la MiCe, que posarà a València com a centre de l’educació i la comunicació a nivell mundial per molt temps. A més divertint-nos i sempre amb un somriure.

Vivimos rodeados de imágenes, teléfono móvil, videojuego, televisor, ordenador…, invaden nuestra cotidianidad. El audiovisual es parte de nuestras vidas, la entrada de estos agentes de cambio social en la escuela se mueve a un ritmo lento.
Ha llegando el momento de apostar para ofrecer a nuestros jóvenes, a la sociedad, las armas que descifran los códigos mediáticos que les permitirá poseer los elementos que desentrañan de una manera crítica los mensajes enviados por los medios y las imágenes. Solo lo conseguiremos mediante la educación.
Hay que abrir la educación a la realidad actual, al Siglo de la Imagen. La MiCe quiere aportar su grano de arena a la apertura educativa. Conocer como se trabaja enes partes del mundo, como se plantea esta educación es enfrentarnos al reto de una nueva manera de encarar una enseñanza cada día más democrática y universal.
Las de películas educativas o realizadas en uno entorno a aprendizaje, las charlas y talleres que vamos a disfrutar en la MiCe nos ayudarán a encaminar nuestros objetivos educativos y nos mostrará un abanico intercultural realizado por los jóvenes que pocas veces se puede ver reunido en una muestra. Un festival, la MiCe, que pondrá a Valencia como centro de la educación y comunicación a nivel mundial por mucho tiempo. Además divirtiéndonos y siempre con una sonrisa.

L’Associació cultural «Jordi el Mussol» s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empar del que disposa l’article 22 de la Constitució; no tenint ànim de lucre.

La Asociación cultural «Jordi el Mussol» se acoge a lo que dispone la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y al amparo de lo que dispone el artículo 22 de la Constitución; no teniendo ánimo de lucro.

Acostament de la cultura de la imatge a la població infantil. Foment de noves formes d’oci. Foment de la comunicació audiovisual i intercanvi d’idees. La difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les seues manifestacions contribuint al lliure accés de tots els futurs ciutadans a la cultura en general.

Acercamiento de la cultura de la imagen a la población infantil. Fomento de nuevas formas de ocio. Fomento de la comunicación audiovisual e intercambio de ideas. La difusión y promoción de la cultura audiovisual en todas sus manifestaciones contribuyendo al libre acceso de todos los futuros ciudadanos a la cultura en general.

Per al compliment dels fins establerts, l’Associació «Jordi el Mussol» organitzarà les següents activitats:

  -Trobades periòdiques entre professorat i altres agents de l’educació i comunicació.
  -La promoció de l’audiovisual infantil i la difusió de la cultura en el seu àmbit d’actuació.
  -Organitzar cursos, seminaris, mostres, festivals, conferències, classes o qualsevol activitat, programa i esdeveniment que facilitin la consecució dels fins.

  -Establir i mantenir vincles, col·laboracions o convenis de caràcter cultural amb tota mena d’òrgans i entitats de l’Administració pública o privada per a la difusió de l’audiovisual entre els xiquets/es.
  -Impulsar l’ús de les noves tecnologies.
  -Establir i promoure l’intercanvi cultural a nivell internacional i estatal, con la participació en congressos, tallers, festivals o trobades de qualsevol tipus.
  -Propiciar la circulació d’informació sobre serveis, béns i productes encaminats per la promoció i coneixement del món audiovisual entre la infantesa.

Para el cumplimiento de los fines establecidos, la Asociación «Jordi el Mussol» organizará las siguientes actividades:

  -Encuentros periódicos entre profesorado y otros agentes de la educación y comunicación.
  -La promoción del audiovisual infantil y la difusión de la cultura en su ámbito de actuación.
  -Organizar cursos, seminarios, muestras, festivales, conferencias, clases o cualquier actividad, programa y acontecimiento que faciliten la consecución de los fines.
  -Establecer y mantener vínculos, colaboraciones o convenios de carácter cultural con todo tipo de órganos y entidades de la Administración pública o privada para la difusión del audiovisual entre los niños/as.
  -Impulsar el uso de las nuevas tecnologías.
  -Establecer y promover el intercambio cultural en nivel internacional y estatal, con la participación en congresos, talleres, festivales o encuentros de cualquier tipo.
  -Propiciar la circulación de información sobre servicios, bienes y productos para la promoción y conocimiento del mundo audiovisual entre la niñez.

la MiCe és un festival amb finalitat educativa que promociona l’alfabetització audiovisual. En l’actualitat l’obtenció del coneixement es realitza per part dels joves i la població adulta, mitjançant experiències intervingudes i dirigides, i cada vegada menys a través d’experiències directes amb la realitat i amb una innegable influència i contacte amb mitjans i tecnologies. Els mitjans i recursos tecnològics són una representació simbòlica de la realitat, no la realitat mateixa. La informació emesa està elaborada per altres éssers humans, amb tota la càrrega ideològica i d’interessos que suposa i és una representació mitjançant codis o símbols que cada oient o espectador ha de descodificar per entendre la informació oferta.
Si no dominen aquests codis, el receptor està en inferioritat de condicions respecte a l’emissor, pel que serà més fàcilment manipulable. L’educació audiovisual és indispensable ja que un gran nombre de joves inverteixen tantes hores davant d’una pantalla com el temps que romanen a l’escola. Reben una gran quantitat d’informació a través dels diferents mitjans de comunicació de masses. Es molt important per al desenvolupament dels nens/es és una educació audiovisual que els permeta una actitud crítica cap als mitjans, així com conèixer-los i aprofitar-los adequadament. L’escola segueix estant dominada per la lletra impresa. Al sistema educatiu li costa adaptar-se als avenços en els mitjans audiovisuals i la seua influència en els alumnes. Es fa necessària una alfabetització audiovisual perquè els ciutadans puguen prendre decisions racionals, participar activament en la societat i en els propis mitjans, estenent la importància de l’educació audiovisual a l’educació democràtica.

La MiCe es un festival con finalidad educativa que promociona la alfabetización audiovisual. En la actualidad la obtención del conocimiento se realiza por parte de los jóvenes y de la población adulta, mediante experiencias intervenidas y dirigidas, y cada vez menos a través de experiencias directas con la realidad con una innegable influencia y contacto con medios y tecnologías. Los medios y recursos tecnológicos son una representación simbólica de la realidad, no la realidad misma. La información emitida está elaborada por otros seres humanos, con toda la carga ideológica y de intereses que supone, y es una representación mediante códigos o símbolos que cada oyente o espectador tiene que descodificar para entender la información ofrecida.
Si no dominan estos códigos, el receptor está en inferioridad de condiciones respecto al emisor, por el que será más fácilmente manipulable. La educación audiovisual es indispensable puesto que un gran número de jóvenes invierten tantas horas ante una pantalla como el tiempo que permanecen en la escuela. Reciben una gran cantidad de información a través de los diferentes medios de comunicación de masas. Es muy importante para el desarrollo de los niños/se una educación audiovisual que les permita una actitud crítica hacia los medios, así como conocerlos y aprovecharlos adecuadamente. La escuela sigue estando dominada por la letra impresa. Al sistema educativo le cuesta adaptarse a los adelantos en los medios audiovisuales y su influencia en los alumnos. Se hace necesaria una alfabetización audiovisual para que los ciudadanos puedan tomar decisiones racionales, participar activamente en la sociedad y en los propios medios, extendiendo la importancia de la educación audiovisual a la educación democrática.

Les diferents activitats promogudes per la MiCe interesen a una àmplia gamma de receptors. Com a sectors més importants:

  -Xiquets i xiquetes
  -Professionals de l’educació a tots els nivells
  -Estudiosos i professionals del cinema i mitjans audiovisuals
  -Pares i mares
  -Públic en general

Las diferentes actividades promovidas por la MiCe interesan a una amplia gama de receptores. Como sectores más importantes:

  -Niños y niñas
  -Profesionales de la educación a todos los niveles
  -Estudiosos y profesionales del cine y medios audiovisuales
  -Padres y madres
  -Público en general


SUBIR