Vivim envoltats d’imatges. Un telèfon mòbil, videojocs, televisor o ordinador, envaeixen la nostra quotidianitat a cada moment. Cada vegada la tecnologia audiovisual és més part de les nostres vides. No obstant això l’entrada d’aquests agents de canvi social a l’escola es mou a un ritme molt més lent.
Creiem que ja va arribant el moment de oferir als nostres joves i a tota la societat les armes que desxifren els codis mediàtics imperants, que permetran als nostres més menuts posseir els elements que desentranyen d’una manera crítica els missatges enviats pels mitjans i les imatges. I només ho aconseguirem mitjançant l’educació. I no en una educació anquilosada al Segle de les Llums i els seus mètodes huitcentistes.
Cal obrir l’educació a la realitat actual, al Segle de la Imatge. La MiCe vol aportar el seu gra de sorra a l’obertura educativa. Conèixer com es treballa en diferents parts del món, com es planteja aquesta educació és una manera d’enfrontar-nos al repte d’una nova manera d’encarar un ensenyament cada dia més democràtic i l’abast de tots.
Estem segurs que els centenars de pel·lícules educatives o realitzades en un entorn d’aprenentatge que anem a gaudir durant el desenvolupament d’aquesta MiCe, les xerrades i tallers, ens ajudaran a encaminar els nostres objectius educatius alhora que ens mostraràn un ventall intercultural realitzat pels més joves que poques vegades s’ha pogut veure reunit en una mostra. Un festival que posarà a València com a centre de l’educació i la comunicació a nivell mundial per uns dies. I esperem que per molt temps. A més divertint-nos i, sempre, amb un somriure.

Vivimos rodeados de imágenes. Un teléfono móvil, videojuegos, televisor u ordenador, invaden nuestra cotidianidad en cada momento. Cada vez la tecnología audiovisual es más parte de nuestras vidas. Sin embargo la entrada de estos agentes de cambio social a la escuela se mueve a un ritmo mucho más lento.
Creemos que ha llegando el momento de ofrecer a nuestros jóvenes y a toda la sociedad las armas que descifran los códigos mediáticos imperantes, que permitirán a nuestros más pequeños poseer los elementos que desentrañan de una manera crítica los mensajes enviados por los medios y las imágenes. Y sólo lo conseguiremos mediante la educación. Y no en una educación anquilosada en el Siglo de las Luces y sus métodos ochocentistas.
Hay que abrir la educación a la realidad actual, al Siglo de la Imagen. La MiCe quiere aportar su grano de arena a la apertura educativa. Conocer cómo se trabaja en diferentes partes del mundo, como se plantea esta educación es una manera de enfrentarnos al reto de una nueva manera de encarar una enseñanza cada día más democrático y el alcance de todos.
Estamos seguros que los centenares de películas educativas o realizadas en un entorno de aprendizaje que vamos a disfrutar durante el desarrollo de esta MiCe, las charlas y talleres, nos ayudarán a encaminar nuestros objetivos educativos a la vez que nos mostrarán un abanico intercultural realizado por los más jóvenes que pocas veces se ha podido ver reunido en una muestra. Un festival que pondrá en Valencia como centro de la educación y la comunicación a nivel mundial por unos días. Y esperamos que por mucho tiempo. Además divirtiéndonos y, siempre, con una sonrisa.

L’Associació cultural “Jordi el Mussol” que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empar del que disposa l’article 22 de la Constitució; no tenint ànim de lucre.
La Asociación cultural “Jordi el Mussol” que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y al amparo de lo que dispone el artículo 22 de la Constitución; no teniendo ánimo de lucro.
Acostament de la cultura de la imatge a la població infantil. Foment de noves formes d’oci, de la comunicació audiovisual i intercanvi d’idees. La difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les seues manifestacions contribuint al lliure accés de tots els futurs ciutadans a la cultura en general.

Acercamiento de la cultura de la imagen a la población infantil. Fomento de nuevas formas de ocio, de la comunicación audiovisual e intercambio de ideas. La difusión y promoción de la cultura audiovisual en todas sus manifestaciones contribuyendo al libre acceso de todos los futuros ciudadanos a la cultura en general.

Per al compliment dels fins establerts, l’Associació “Jordi El Mussol” organitzarà les següents activitats:

 1. Trobades periòdiques entre professorat i altres agents de l’educació i comunicació.
 2. Activitats encaminades a la promoció de l’audiovisual infantil ia la difusió de la cultura en el seu àmbit d’actuació.
 3. Organitzar cursos, seminaris, mostres, festivals, conferències, classes o qualsevol tipus d’activitats, programes i esdeveniments que facilitin la consecució dels fins.
 4. Establir i mantenir vincles, col·laboracions o convenis de caràcter cultural, tècnica o social amb d’òrgans i entitats de l’Administració pública o privada encaminats a la difusió de l’audiovisual entre els xiquets/es.
 5. Impulsar l’ús de les noves tecnologies.
 6. Establir i promoure l’intercanvi cultural a nivell internacional i estatal, per la participació en congressos, tallers, festivals o trobades de qualsevol tipus.
 7. Propiciar la circulació d’informació sobre serveis, béns i productes encaminats a la promoció i coneixement del món audiovisual entre la infantesa.

Para el cumplimiento de los fines establecidos, la Asociación “Jordi El Mussol” organizará las siguientes actividades:

 1. Encuentros periódicos entre profesorado y otros agentes de la educación y comunicación.
 2. Actividades encaminadas a la promoción del audiovisual infantil ia la difusión de la cultura en su ámbito de actuación.
 3. Organizar cursos, seminarios, muestras, festivales, conferencias, clases o cualquier tipo de actividades, programas y eventos que faciliten la consecución de los fines.
 4. Establecer y mantener vínculos, colaboraciones o convenios de carácter cultural, técnica o social con órganos y entidades de la Administración pública o privada encaminados a la difusión del audiovisual entre los niños/as.
 5. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías.
 6. Establecer y promover el intercambio cultural en nivel internacional y estatal, con la participación en congresos, talleres, festivales o encuentros de cualquier tipo.
 7. Propiciar la circulación de información sobre servicios, bienes y productos encaminados a la promoción y conocimiento del mundo audiovisual entre la niñez.

La MiCe és un festival amb finalitat educativa que promociona l’alfabetització audiovisual. Actualment l’obtenció del coneixement es realitza de forma creixent per part dels joves i de la població adulta mitjançant experiències intervingudes i dirigides, cada vegada menys a través d’experiències directes amb la realitat i amb una innegable influència i contacte amb mitjans i tecnologies. Els mitjans i recursos tecnològics són una representació simbòlica de la realitat, no són la realitat mateixa. La informació emesa des dels mitjans està elaborada per altres éssers humans, amb tota la càrrega ideològica i d’interessos que suposa i és una representació realitzada mitjançant codis o símbols que cada oient o espectador ha de descodificar per entendre la informació oferta.
Si no dominen aquests codis, el receptor està en inferioritat de condicions respecte a l’emissor, serà fàcilment manipulable. Per tant l’educació audiovisual és indispensable ja que un gran nombre joves inverteixen tantes hores davant d’una pantalla com el temps que romanen a l’escola. Reben una gran quantitat d’informació a través dels diferents mitjans de comunicació de masses. Un punt molt important per al desenvolupament dels nens/es és una educació audiovisual que els permeta una actitud crítica cap als mitjans, com conèixer-los per poder aprofitar-los adequadament.
L’escola segueix estant dominada per la lletra impresa, li costa adaptar-se als avanços en els mitjans audiovisuals i la seua influència en els alumnes i es fa necessària una alfabetització audiovisual perquè els ciutadans puguen prendre decisions racionals, participar activament en la societat i en els propis mitjans, estenent la importància de l’educació audiovisual a l’educació democràtica.

La MiCe es un festival con finalidad educativa que promociona la alfabetización audiovisual. Actualmente la obtención del conocimiento se realiza de forma creciente por parte de los jóvenes y la población adulta mediante experiencias intervenidas y dirigidas, cada vez menos a través de experiencias directas con la realidad y con una innegable influencia y contacto con medios y tecnologías. Los medios y recursos tecnológicos son una representación simbólica de la realidad, no son la realidad misma. La información emitida desde los medios está elaborada por otros seres humanos, con toda la carga ideológica y de intereses que supone y es una representación realizada mediante códigos o sistemas de símbolos que cada oyente o espectador tiene que descodificar para entender la información ofrecida.
Si no dominan estos códigos, el receptor está en inferioridad de condiciones respecto al emisor, será facilmente manipulable. Por tanto la educación audiovisual es indispensable puesto que

Una àmplia gamma de públic i amb diferents interessos és el receptor de les activitats promogudes per la MiCe. Atès que es programen diferents esdeveniments l’espectre de públic s’ha amplia. En primer lloc i com a sector més important:

 1. Xiquets i xiquetes
 2. Professionals de l’educació en tots els seus nivells
 3. Estudiosos del cinema i de l’educació audiovisual
 4. Professionals del cinema i mitjans de comunicació
 5. Pares i mares
 6. Públic en general

Una amplia gama de público y con diferentes intereses es el receptor de las actividades promovidas por la MiCe. Dado que se programan diferentes acontecimientos el espectro de público se amplia. En primer lugar y como sector más importante:

 1. Niños y niñas
 2. Profesionales de la educación en todos sus niveles
 3. Estudiosos del cine y de la educación audiovisual
 4. Profesionales del cine y medios de comunicación
 5. Padres y madres
 6. Público en general
SUBIR